PUBLIKACIJE

Udžbenik-Savremeni pristup arhitektonskom projektovanju prostora javne namene

Savremeni pristupi arhitektonskom projektovanju prostora javne namene

Udžbenik Savremeni pristupi arhitektonskom projektovanju prostora javne namene pisan je za potrebe studenata koji pohađaju predmete Sintezni projekat, u okviru osnovnih studija, kao i predmete Projektovanje enterijera, Projektovanje enterijera 3 i Stilovi u enterijeru, u okviru master studija na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. U tekstu su prikazani arhitektonski projekti kao odgovori na različite, pojedinačne projektantske zadatke i izazove. Svaki od projekata se zasniva na pristupu koji je istražen u tu svrhu (za svaki zadatak posebno). Preciznije, pristup predstavlja istraživanje logike rešavanja konkretnog projektantskog zadatka. Ovo podrazumeva proces izgradnje specifičnog predmeta istraživanja za svaki projekat, zasnovanog na analizi jedinstvenog seta informacija i konceptualnom razmišljanju u njihovoj obradi. Na ovaj način, izgradnja predmeta istraživanja predstavlja rad na proizvodnji koncepta za projekat. Sledeći korak predstavlja istraživanje arhitektonske artikulacije za određenu konceptualnu misaonu konstrukciju. Pristupi su objedinjeni u težnji ka ideji o stvaranju arhitekture kroz preispitivanje njenih odnosa sa društvenom i materijalnom stvarnošću. U uvodnom poglavlju je opisan teorijski okvir kao zajednička osnova za sve pristupe arhitektonskog projektovanja prostora javne namene. Pored toga, kod analize pojedinačnih arhitektonskih projekata opisana je i specifična teorijska podloga na koju se on oslanja.

Prožimanjem arhitektonske teorije i prakse i stvaranjem novih veza između arhitekture, vizuelnih umetnosti i informacionih tehnologija formirana je multidisciplinarna platforma iz koje su proizašli arhitektonski radovi prikazani u udžbeniku. U tom smislu, knjiga teži da prikaže različite procese, teme i tokove mišljenja koji se razvijaju više od deset godina, i u kojima učestvuju, pored arhitekata kao autora arhitektonskih radova, i veliki broj saradanika i konsultanata iz različitih disciplina.

Kao članovi autorskih timova radova prikazanih u udžbeniku, težili smo da prikažemo procese projektovanja pojedinačnih arhitektonskih objekata, ali i razvoj određenih tema i procesa koji su istraživani u protekloj deceniji. Namera nam nije bila da prikažemo sveobuhvatni pregled svih postojećih pristupa formiranju arhitektonskog dela, niti bi takav zadatak bio lak, ako je uopšte i moguć. Na narednim stranicama prikazani su pristupi sa kojima je navedeni autorski tim eksperimentisao u protekloj deceniji i rezultati do kojih su u ovom istraživanju dolazili.

U tom smislu, želimo da se zahvalimo našem timu kolega i prijatelja iz Kabineta 505: dr Igor Marašu, dr Marku Todorovu, Dejanu Ecetu, Radomiru Kojiću, Milenku Radoviću, Saši Medić, Jeleni Despotović, Saši Tkačenku, kao i širem sastavu kabineta, našim dragim prijateljima i saradnicima Tihomiru Janjuševiću i Stanislavu Grgiću. Veliku zahvalnost dugujemo studentima osnovnih i master studija Departmana za arhitekturu, sa kojima smo vodili korisne dijaloge u protekloj deceniji.

Konačno, neizmernu zahvalnost dugujemo i našim recenzentima dr Radivoju Dinuloviću, dr Romani Bošković i dr Verici Krstić, čije su veliko iskustvo, erudicija i akademska posvećenost učinili da ovaj udžbenik dobije konačni oblik.

Autori

Izvodi iz recenzije (rezime)

Dr Radivoje Dinulović, redovni profesor

Ivana Miškeljin i Jelena Atanacković Jeličić u svom delu pod naslovom Savremeni pristupi arhitektonskom projektovanju prostora javne namene prikazuju i kritički posmatraju niz primera iz sopstvene projektantske prakse, izlažući ih uporedno, sa težištem na pluralitetu kontekstualnih okvira, pristupa, koncepata i kretaivnih sredstava. Smatram ovo delo izutetno značajnim za studente arhitekture.

Dr Romana Bošković-Živanović, vanredni professor

Autori udžbenika kroz aktivno prisustvo na međunarodnoj arhitektonskoj sceni i sopstvenu projektantsku praksu, sistematično i studiozno predstavljaju čitaocima procese projektovanja različitih prostora javne namene i pristupe formiranju arhitektonskog dela, u vremenu kompleksnosti koje je označeno kao pluralizam ideja i politeizam lepota. Posebnu vrednost ove publikacije čini njena jasna struktura i odabir primera u kome projektovanje obuhvata izgradnju predmeta istraživanja za svaki projekat posebno. Svaki od izabranih projekata jeste kompleksan, međuzavistan ali i otvoren sistem različitih teorija, tumačenja, ideja i veza sa drugim disciplinama. Ovakvi eksperimentalni pristupi studentima otvaraju novo, prošireno polje projektovanje arhitektonskog dela ali i podstiču na sopstveno, kritičko promišljanje, što je neobično važno u svetu u kome živimo. Zbog svega navedenog, sa izuzetnim zadovoljstvom, predlažem publikovanje ovog udžbenika.

Dr Verica Krstić, docent

Udžbenik „Savremeni pristupi arhitektonskom projektovanju prostora javne namene“, autora dr Ivane Miškeljin i dr Jelene Atanacković Jeličić, pisan je za studente osnovnih studija i master akademskih studija na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerzeta u Novom Sadu. Publikacija predstavlja ozbiljan poduhvat usmeren ka evaluaciji i kritičkoj interpretaciji sopstvene projektantske prakse čija elaboracija predstavlja materijal od neprocenjivog značaja kako za studente osnovnih studija koji se tek susreću sa različitim metodologijama arhitektonskog projektovanja, tako i za studente master studija od kojih se očekuje kritičko promišljanje i kritička praksa. Raspon teksta je sveobuhvatan i podsticajan, upotpunjen je prikazom konkretnih projekata, što ovoj publikaciji daje poseban kvalitet. Aktuelnost obrađenih tema dodatno je uticala na pozitivnu recenziju, pa bih, stoga, sa zadovoljstvom Izdavaču preporučila publikovanje ovog udžbenika. Ivana Miskeljin PhD, assistant professor Department of Architecture and Urbanism Faculty of Technical Sciences University of Novi Sad http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/ Област са прилозима

Izdavač / Fakultet tehničkih nauka
Godina izdanja: 2018.

Team of authors / Autorski tim:

Ivana Miškeljin
Jelena Atanacković Jeličić