PROJEKTI

Međunarodni konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje dela starog centra u Sremskim Karlovcima i neposrednog okruženja

Predloženo rešenje se bazira na nekoliko osnovnih konceptualnih postavki:
Potpuno očuvanje postojećeg zaštićenog graditeljskog fonda, Prostorno proširenje i programsko obogaćenje javnog prostora u centru Sremskih Karlovaca, Integracija postojećih i novih sadržaja predloženim popločavanjem i zelenim površinama čiji se raspored/dizajn određuje optimizacionim algoritamima, a proizvod je složenih multikriterijumskih i kongnitivnih analiza pretvorenih prethodno u matematičke formalizme. Popločavanje je deo sistema vizuelnih komunikacija, kojim se naglašava i proširuje urbani i kulturni identitet Sremskih Karlovaca. Izvedeno je u granitnim pločama.

Uvođenje novih sadržaja (objekata) u urbanu strukturu Sremskih Karlovaca, čime je predviđen dalji razvoj ovog grada kao centra kulture, obrazovanja i turizma. Sadržaji su odabrani posebnom analizom, uzimajući pre svega u obzir istorijski, ali i današnji značaj ove urbane strukture, koji ne pripada samo stanovnicima Sremskih Karlovaca, već je deo najšireg nasleđa na ovim prostorima:
objekat akademske institucije koji je moguće koristiti kao kongresni centar (severoistočna parcela uz Magistralni put M-22), spa centar (severozapadna parcela uz Magistralni put M-22) i nova parkovska površina sa paviljonom namenjenim održavanju različitih vrsta manifestacija (parcela koja u postojećem stanju obuhvata tržni centar severno od Trga patrijarha Brankovića), koja je istovremeno i produžetak funkcije akademske institucije/kongresnog centra. Moguća namena obuhvata: manje koncerte, koktele, prijeme, održavanje degustacija vina, prodaja kuglofa i drugih proizvoda (trenutno smeštena na samom trgu), pijacu cveća i sve druge aktivnosti iz sfere promocije Sremskih Karlovaca kao izuzetno značajnog centra kulture i obrazovanja. Paviljon je moguće u potpunosti “otvoriti” (stakleni paneli se rotiraju oko vertikalne ose) i time ga u celosti sjediniti sa okružujućim parkom. Novoprojektovani park sa paviljonom na mestu sadašnjeg tržnog centra upotpunjuje vizuru sa centralnog trga i ima za cilj da simulira duh mesta (genius loci) kakav je nekad bio.
U ponuđenom rešenju sve komponente zahtevane raspisom konkursa su razmatrane integralno. Novoprojektovani objekti ostaju van obuhvata glavnog gradskog trga, stvarajući novu celinu koja programski nadopunjuje postojeću funkcionalnu bazu grada, kreirajući mogućnosti za dalji ekonomski razvoj.

Posebna pažnja je posvećena integraciji zaštićenog jezgra grada sa novim objektima, ali u maniru u kome su granice jasno prepoznatljive i to takve, da novi objekti ni na koji način ne konkurišu niti umanjuju vrednost postojećeg nasleđa. Elemenat koji ima za cilj da integriše zaštićeno jezgro i nove objekte je parter, čija algoritamski uređena logika materijalizuje načine korišćenja. Novoprojektovani objekti i parterno rešenje manifestuju pristup koji ima za cilj da kreira tihu, otmenu i elegantnu atmosferu (odgovarajuću duhu Sremskih Karlovaca), nenametljivo uvodeći prednosti savremenih teorija i tehnologija, a koristeći tradicionalne materijale (granit kao oblogu trga i fasada novoprojektovanih objekata) u suzdržanim i strogo kontrolisanim geometrijama.
Zelene površine su zadržane u celosti, ali su redefinisane parterom uz uvođenje novih drvoreda (u zoni kanala). Postojeći drvored sa zapadne straneTrga Branka Radičevića je, takođe, popunjen novim sadnicama. Predviđena je dekorativna rasveta svih objekata na TrguBranka Radičevića i Trgu patrijarha Brankovića, čime se smanjuje potreba za osvetljenjem u samom urbanom prostoru trgova, iako je i ono predviđeno.

Pored područja najužeg gradskog centra sagledano je i njegovo šire okruženje, pri čemu su predložene dodatne intervencije koje bi doprinele integralnom razvoju Sremskih Karlovaca. Predviđeno je nekoliko novih centralnih sadržaja na lokacijama na obodu užeg gradskog jezgra, a na kojima se danas nalaze objekti manje vrednosti, van režima zaštite. Na ovaj način obezbeđeni su novi kapaciteti za razvoj, što je dodatno naglasilo već postojeću potrebu za proširenjem pešačke zone i stvaranjem šire mreže objekata centralnih sadržaja i uređenih ambijenata. Saobraćajno rešenje je transformisano upravo sa ciljem uvećanja površina namenjenih kretanju pešaka, dok su kolska kretanja ostala na obodu prostora. Predviđen je i sistem integrisanih saobraćajnica duž kojih se, unutar istog profila i na istom nivou kreću pešaci i vozila, u režimu koji prednost daje pešačkom kretanju. Površine za mirujući saobraćaj predviđene su na obodu užeg gradskog jezgra u vidu otvorenih parking površina manjeg kapaciteta i garaže uz objekat spa centra, koja je istovremeno namenjena i korisnicima centra i drugim posetiocima grada.

Finansijska racionalnost u realizaciji konkursnog rešenja

U predloženom rešenju, projektovano je ukupno:
28897 m2 površine popločane granitom
8680 m2 bruto površine spa centra sa javnom garažom
4200m2 bruto površine akademske ustanove/kongresnog centra
664m2 bruto površine paviljona u novoprojektovanom parku pored
Sokolskog doma (parkovska površina 1436m2)

Predložene faze izvođenja:
Privođenje nameni parcele spa centra. Od prihoda ostvarenih zakupom građevinskog zemljišta finansira se faza 2.
Izvođenje prvog dela granitnog popločavanja (Trg Branka Radičevića i Trg Patrijarha Brankovića) 8268 m2.
U trećoj fazi, izvodi se akademska ustanova/kongresni centar, koji mogu biti I privatna I budžetska investicija (u zavisnosti od karaktera ustanove).
Izvođenje ostatka poločavanja, park i paviljona (javne gradske površine).

Autori

 

Location / Lokacija: Sremski Karlovci

Designed / Projektovano: 2014.

Awards / Nagrade: Mention at International architecture and urban design competition / Otkup na međunarodnom
arhitektonsko-urbanistickom konkursu<

Team of authors / Autorski tim:

Jelena Atanacković Jeličić
Marina Carević
Dejan Ecet
Tihomir Janjuševic
Kojić Radomir
Milica Kostreš
Maraš Igor
Ivana Maraš
Miškeljin Ivana
Radović Milenko
Sladić Mirjana
Todorov Marko
konsultant: Milan Rapaić